โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร

, 20 ธันวาคม 2554
โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร เดิมมีชื่อว่า “โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร 1” ตั้งอยู่ในวัดเขาตกน้ำปีการศึกษา 2462 ได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ในที่ดินข้างวัดรัตภูมิธรรมาวาส มีขุนกลับเพชรศึกษาธิการ เป็นผู้ช่วยครูใหญ่ ปีการศึกษา 2503 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2503 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนปรับปรุงระดับอำเภอ เนื่องจากมีนักเรียนมากขึ้น (488) คน แต่อาคารเรียนเท่าเดิมจึงได้ย้ายห้องเรียนชั้น ป.1 ไปเรียนที่อาคารเรียนเก่าของโรงเรียนเกษตรกรรมสงขลา ปีการศึกษา 2520 ได้ต่อเติมชั้นล่างเนื่องจากปัญหาอาคารเรียนไม่เพียงพอ ได้นำนักเรียนชั้น ป.5 – 7 ทั้งหมดไปเรียนที่โรงเรียนรัตภูมิวิทยา อาคาร 1 (ปัจจุบันอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลรัตภูมิได้มอบให้กับโรงพยาบาลรัตภูมิแล้ว) ปีการศึกษา 2521 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู ในปีเดียวกันโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดความพร้อมของทางราชการและได้รับอันดับที่ 7 ของจังหวัด พ.ศ.2525 ทางโรงเรียนได้รับการบรรจุครูมาพร้อมกันจำนวน 34 คนโรงเรียนได้จัดโครงการอาหารกลางวันในปีนี้ โดยทุนหมุนเวียนของข้าราชการบรรจุครูเป็นผู้บริจาค โรงเรียนได้ปรุงและจ่ายอาคารเอง จากนั้นก็จำหน่ายอาหารเองด้วยปัจจุบันโรงเรียนบ้านกำแพงเพชร ทำการสอน 2 ระดับ คือ ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 2 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ