การถักเปล

, 09 มกราคม 2555


นางแพร เมืองงาม หาซื้อเศษผ้าจากตลาดนำมาถักเป็นเปล ทำไว้ใช้เองในครัวเรือน เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน อยากฝากสังคมไทย ให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ลดรายจ่ายสร้างรายได้ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และช่วยกันอนุรักษ์วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นให้สืบต่อไป รู้จักหาอาชีพเสริมจากอาชีพทำนา และยังเป็นการหารายได้เสริมให้กับครอบครัว