วัดอโศการาม

, 23 มกราคม 2555
ประวัติวัดอโศการามวัดอโศการาม ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๙๖ หมู่ที่ ๑๐ บ้านยอดแกง ตำบลยอดแกงอำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ทั้งหมด ๑๒ ไร่ ๑ งานอาณาเขตทิศเหนือ จดทางสาธารณะมีที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลงเนื้อที่ ๑๖ ไร่ทิศใต้ จดทางสาธารณะทิศตะวันออก จดทางสาธารณะทิศตะวันตก จดทางสาธารณะอาคารเสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ๑ หลัง กว้าง ๑ๆ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๕ ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง กว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้าง เมื่อพ.ศ.๒๕๓๒ กุฏิสงฆ์ ๔ หลัง ศาลาเอนกประสงค์ ๑ หลัง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๑๕วัดอโศการาม ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๓ พระสี เป็นผู้นำในการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๒ ชาวบ้านเรียกว่า วัดบ้านยอดแกง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๒๕ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเทาที่ทราบนามคือ รูปที่ ๑ พระลี รูปที่ ๒. พระบุญมี รูปที่ ๓. พระเลื่อนรูปที่ ๔. พระไพ รูปที่ ๕. พระครูขันติธรรมคุณ รูปที่ ๖. พระครูอโศกวุฒิคุณ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๐ เป็นต้นมา การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๒ โรงเรียน พระปริยัติธรรมแผนกบาลี เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๒ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดเปิดสอน เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖ และ ปัจจุบัน มีพระครูวิบูลวุฒิกร เป็นเจ้าอาวาสวัดอโศการาม