นางอำนวย เทียมทนงค์

, 24 มกราคม 2555


รายละเอียดข้อมูลนางอำนวย เทียมทนงค์ อายุ ๕๐ ปี เป็นชาวอีสานที่อพยพมาอาศัยในบ้านลานกระดี่ ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ๗๗ หมู่ที่ ๕ บ้านลานกระดี่ตำบลหนองทอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร มีอาชีพหลัก คือ การทำนา ซึ่งมีรายได้ต่อเดือนประมาณ ๒,๕๐๐บาท มีคู่สมรส ชื่อนายสมยศ เทียมทนงค์ อายุ ๕๒ ปี อาชีพ ทำนามีรายได้ต่อเดือน ประมาณ ๓,๐๐๐ บาท มีบุตร/ธิดา ๒ คนนางอำนวย เทียมทนงค์ เป็นบุคคลหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถด้านศิลปะช่างฝีมือพื้นบ้าน ด้านการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การเลือกวัสดุที่ให้สีตามธรรมชาติ เช่นครั่ง ต้นหรือใบกะท้อน แก่นคูณ นำมาต้มเพื่อให้เกิดสีสัน ขั้นตอนการเลี้ยงตัวไหม การสาวไหม แล้วนำเส้นไหมมาย้อมสีธรรมชาติ ก่อนจะถึงขั้นตอนการทอผ้าเป็นชิ้นสำเร็จ ได้แก่ ผ้าถุง ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ เป็นต้น โดยได้เรียนรู้ภูมิปัญญาทอผ้ามาจากมารดา และยายของตนเอง จนสามารถผลิตชิ้นงานที่เป็นศิลปะช่างฝีมือพื้นบ้านอีสานได้มากมาย และปัจจุบันได้เข้าร่วมกลุ่มผลิตผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ มาสาธิต และจำหน่ายกับหน่วยงานพัฒนาชุมชน เป็นสินค้า OTOP ของอำเภอไทรงามในงานประเพณี และกิจกรรมต่าง ๆ ของทางจังหวัดกำแพงเพชรอย่างต่อเนื่อง