พระอาจารย์จรัญ อนงฺคโณ

, 29 มกราคม 2555


พระอาจารย์จรัญ อนงฺคโณ เป็นพระนักเทศน์ พระนักปฏิบัติที่เป็นที่นับถือ ศรัทธาของประชาชนชาวอำเภอศิลาลาด อำเภอใกล้เคียง และจังหวัดใกล้เคียง ออกประพฤติปฏิบัติตามที่ต่างๆ กับครูบาอาจารย์หลายสำนักจนมาเป็นประธานสงฆ์อุทยานธรรมดงยางนำพา อบรมพระสงฆ์สามเณร อุบาสก อุบาสิกาผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ออกจาริกธุดงค์ในภาคต่างๆของประเทศ ตามป่าตามเขาจนมีหมู่คณะสนใจติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จัดอบรมธรรมะ และแสดงธรรม ตามวัด หน่วยงานราชการ โรงเรียน ชุมชนต่างๆจนเป็นที่รู้จักของพระสงฆ์สามเณร ประชาชนมากมายผลงานการพัฒนา๑. ก่อตั้งกองทุนกัลยาณธรรม เพื่อการเผยแผ่ธรรม ทั้งเทป ชีดี วีชีดี หนังสือธรรมะ และสนับสนุนการอบรมปฏิบัติธรรม๒. ก่อตั้งกองทุนเด็กรักดี โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง กองทุนเยาวชนคนรักดี โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาธร โรงเรียนศิลาลาดวิทยา เพื่อสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชนที่ดีรักดี๓. ก่อตั้งที่พักสงฆ์อุทยานธรรมดงยาง เพื่อดูแลรักษาป่าที่เหลืออยู่ให้เป็นมรดกของลูกหลานและเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาอบรมคุณธรรม จริยธรรมของส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. นักเรียน นักศึกษา ทั้งในจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอื่นๆ