หนังสือตำนานตาม่องล่าย

, 30 มกราคม 2555


หนังสือเรื่อง "ตำนานตาม่องล่าย" จัดพิมพ์โดย สภาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดกิจกรรมสืบสานตำนานตาม่องล่าย ซึ่งเป็นตำนานพื้นบ้านของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งเผยแพร่แ่ก่ผู้สนใจ ตามโครงการสืบสานตำนานตาม่องล่าย ข้อเสนอจากการเสวนา และการสัมมนาทางวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไ้ด้ให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๗