ประวัติบ้านโพนงาม

, 31 มกราคม 2555


บ้านโพนงาม ตั้งอยู่ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร เป็นชุมชนเผ่ากะเลิงที่อพยพมาจากประเทศลาว ประมาณปี พ.ศ. 2409 มาตั้งถิ่นฐานที่บริเวณโคกหรือโนน ที่มีสภาพสวยงาม จึงได้ชื่อว่า บ้านโพนงาม โดยมีอายุนับถึงปัจจุบัน 141 ปีปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5 , 13, และ 17 สำหรับหมู่ที่ 13 แยกจากหมู่ที่ 5 เมื่อปี 2540 มีนายพิเชต ถาปันแก้ว เป็นผู้ใหญ่บ้านปกติมี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูหนาวและฤดูฝน ปริมาณน้ำฝนตกแต่ละปีอยู่ในเกณฑ์ดีอาชีพ ชาวบ้านโพนงามประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ทำนา ทำไร่ ทำสวน และเลี้ยงสัตว์

ศาสนา ชาวบ้านนับถือศาสนาพุทธ 100 %มีวัดบ้านโพนงาม เป็นที่รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านทั้ง 3 หมู่บ้าน

ลักษณะทั่วไป– เนื้อที่ทั้งหมด 3,329 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตร 1,186 ไร่– จำนวนครัวเรือน 135 ครัวเรือน– ประชากร 414 คน เป็นชาย 187 คนเป็นหญิง 227 คนลักษณะภูมิประเทศบ้านโพนงาม ตั้งอยู่บนที่ราบเชิงเขา พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทธยานแห่งชาติภูพาน โดยปกติมี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูหนาวและฤดูฝน ปริมาณน้ำฝนตกแต่ละปีอยู่ในเกณฑ์ดีสภาพทางเศรษฐกิจ– รายได้เฉลี่ย 80,981 บาท/คน/ปี– ครัวเรือนมีการออม 99.3 %– ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำนา 610 ไร่ คิดเป็น51.8%ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด– ผลผลิตของชุมชน ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลังผ้าทอมือต่างๆ ผ้าขาวม้า และเสื่อผือ ฯลฯประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน