เพลานางเลือดขาว

, 03 กุมภาพันธ์ 2555
เพลานางเลือดขาวสาระสังเขปเพลานางเลือดขาว เป็นวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ สมัยอยุธยาที่มีความสำคัญมากฉบับหนึ่ง เนื้อหาสะท้อนให้เห็นตำนานท้องถิ่นบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และบริเวณใกล้เคียงที่เกี่ยวข้องกับเมืองสทิงพระและเมืองพัทลุง อันเป็นหลักฐานสำคัญด้านการศึกษาประวัติศาสตร์ โบราณคดี พุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรมเรื่องนี้มีการแพร่กระจายในแหลมมาลายู หรือแหลมไทย ในรูปตำนานมุขปาฎะค่อนข้างมากในหลายพื้นที่ จึงทำให้เกิดความหลากหลายทางด้านเรื่องราวของนางเลือดขาว แต่ในด้านสาระสำคัญยังคงเหมือนกับเกือบทุกพื้นที่ แนวคิดเกี่ยวกับความบริสุทธิ์ ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ภักดีของเสรีและแนวคิดการจรรโลงพุทธศาสนาของผู้นำในท้องถิ่น