ทะเลสาบสงขลา

, 03 กุมภาพันธ์ 2555


หนังสือ "ทะเลสาบสงขลา"สาระสังเขปทะเลสาบสงขลา เป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้บริเวณด้ามขวานของแผ่นดินไทย ในอาณาบริเวณจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา ในอดีตนับเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก เป็นอู่ข้าวอู่น้ำและเป็นแหล่งกำเนิดของอารยธรรมโบราณที่สำคัญยิ่งหนังสือทะเลสาบสงขลา ได้บันทึกเรื่องราวต่างๆ ไว้มากมาย เพื่อถ่ายทอดและกล่าวขานถึงคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของทะเลสาบ เช่น แผนที่ทะเลสาบสงขลา ภาพถ่ายทางดาวเทียมทะเลสาบสงขลา สรรพชีวิตและความผูกพัน การสืบทอดสายใย และความเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะก่อให้เกิดความประทับใจและความภาคภูมิใจในคุณค่าของดินแดนลุ่มน้ำแห่งนี้