วัดป่าบ้านกุดโง้ง

, 03 กุมภาพันธ์ 2555


วัดป่าบ้านกุดโง้งตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษวัดป่าบ้านกุดโง้ง ตั้งอยู่ที่บ้านกุดโง้ง หมู่ที่ ๖ ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต เป็นวัดราษฎร์ เดิมที่เป็นวัดร้างไม่มีพระภิกษุจำพรรษา ต่อมาราวปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้มีญาติโยม และชาวบ้าน ที่มีความศรัทธา ที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ขึ้น โดยการนำของหลวงพ่อโสม เป็นผู้นำชาวบ้านพัฒนาวัดนี้ขึ้น แต่แรกเริ่มเดิมชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า วัดป่าเรืองฤทธิ์ และวัดป่าคำมะคั่ง ตามลำดับ จนต่อมา พระครูพิศาลคุณากร กับ นางสุบิน พรมจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้นได้ทำเรื่องยกวัดร้างไม่มีภิกษุจำพรรษา ให้เป็นวัดที่ถูกต้อง และได้รับการตั้ง เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติม คณะสงฆ์ ๔๓ โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์(ฉบับที่๒ ) พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงได้รับแต่งตั้งเป็นวัดชื่อ วัดบ้านกุดโง้ง ตามชื่อหมู่บ้าน และได้รับการพัฒนามาตามลำดับ ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา เสนาสนะประกอบด้วย อุโบสถ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอระฆัง โรงครัววัดป่าบ้านกุดโง้ง ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ รูปที่ ๑ หลวงปู่โสม พ.ศ. ๒๕๑๐ –๒๕๑๘ รูปที่ ๒ หลวงปู่ปาน โชติธมฺโม พ.ศ. ๒๕๑๘ –๒๕๒๕ รูปที่ ๓ หลวงปู่คูณ สงฺกิจฺโจ พ.ศ. ๒๕๒๕ –๒๕๓๓ รูปที่ ๔ พระสมุห์สมัย จนฺทโชโต พ.ศ. ๒๕๓๓ –๒๕๔๖ รูปที่ ๕ พระอธิการสมพร ฐิตปญฺโญ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ – ปัจจุบัน