กองแฝก มุงหลังคา

, 08 กุมภาพันธ์ 2555


กองแฝก มุงหลังคา อำเภอทองผาภูมิ เป็นอำเภอที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีป่าไม้ ทุ่งหญ้า ชีวิตของชาวพื้นถิ่นหากินกับธรรมชาติ แบบพึ่งพาอาศัยกันมายาวนาน ดังนั้นภูมิปัญญาของชาวบ้านจึงเกี่ยวข้องกับป่า เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันแฝก เป็นไม้ที่ขึ้นทั่วไปในป่าในเขา ชาวบ้านที่นี่รู้จักแฝกดี เพราะแฝกสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่น นำมาใช้ประดิษฐ์หมวก เครื่องใช้ไม้สอยต่าง ๆ และสิ่งหนึ่งที่ชาวบ้านที่มีฝีมือจะนำแฝกมาทำหลังคา คือนำมากองแฝก หรือนำมาจัดเรียงมัด พับ ลักษณะเหมือนการตับจากส่วนประกอบของกองแฝก ประกอบด้วย แฝกที่ตากแดดแล้ว 3 แดด ไม้ไผ่เหลาเป็นเส้นประมาณ 2 เมตร เมื่อนำมากองแฝกแล้วจะได้ กองแฝกที่มีความยาว 2 เมตร ลึก 90 เซ็นติเมตร