กุมารทอง

, 09 กุมภาพันธ์ 2555


กุมารทอง ตั้งอยู่ที่ วัดศรีขุนหาญ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษกุมารทองเกสร วัดศรีขุนหาญ ได้ชี่อว่ากุมารทองก็จะช่วยค้ำคูณ อาทิ ช่วยคุ้มครองป้องกันเจ้าของ และครอบครัวจากสิ่งไม่ดีทั้งหลาย ช่วยให้ทำมาค้าขึ้น ไปจนถึงเตือนภัยล่วงหน้าอีกด้วย และจะคอยติดตามเฝ้าระวังบ้านเรือนจากโจรผู้ร้าย และศัตรูไม่ให้มากล้ำกราย ปัจจุบันผู้บูชานิยมไหว้ด้วยน้ำแดง