องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด

, 13 กุมภาพันธ์ 2555


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอชุมพวงมีระยะห่างจากอำเภอชุมพวงประมาณ 15.00 กิโลเมตร อยู่ทิศตะวันออกของจังหวัดนครราชสีมาและห่างจากจังหวัดนครราชสีมาระยะทางประมาณ 101 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลประสุข อำเภอชุมพวงทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโนนตูม, ตำบลสาหร่าย อำเภอชุมพวงทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลท่าลาด, ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวงทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด เป็นหน่วยงานแบบบูณาการของทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เป็นเครือข่ายและหน่วยงานทางด้านวัฒนธรรม ประสาตชุมชนกับหน่วยงานราชการ ให้ความรู้ทั้งด้านนิติธรรมและ หลักธรรม