เทศบาลตำบลหนองกุง

, 13 กุมภาพันธ์ 2555


เทศบาลตำบลหนองกุง ตั้งอยู่ในเทศบาลตำบลหนองกุง อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบลหนองกุง และได้รับยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้อยู่ห่างจากอำเภอชื่นชมประมาณ ๑๒ กิโลเมตร ตามถนนสายบ้านจาน-กระบาก มีเนื้อที่ประมาณ ๒๔,๒๐๗ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๕,๑๒๙.๓๗๕ ไร่ และตำบลหนองกุงได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลหนองกุงเมื่อ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒เทศบาลตำบลหนองกุงเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานด้านวัฒนธรรมด้วยดีตลอดมา เช่นสนับสนุนการดำเนินงานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนตำบลหนองกุง ฯลฯ