เทศบาลตำบลฝั่งแดง

, 22 กุมภาพันธ์ 2555


ตำบลฝั่งแดง ได้รับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.๒๔๕๗ และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลฝั่งแดง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒ที่ตั้ง ตำบลฝั่งแดง เป็นตำบลหนึ่งใน ๙ ตำบล ของอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ที่ทำการเทศบาลตำบลฝั่งแดง ตั้งอยู่ที่บริเวณสาธารณประโยชน์โป่งเบ็น เนื้อที่ประมาณ ๔๑ ไร่เนื้อที่ (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่) ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๘๐.๐๙๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔๙,๗๓๙.๖๒ ไร่มีอาณาเขตติดต่อกับหน่วยการปกครองท้องถิ่นอื่น ๆ ดังนี้ คือทิศเหนือ ติดเขตตำบลนากลาง

ทิศใต้ ติดเขตตำบลนาคำไฮและตำบลหนองสวรรค์

ทิศตะวันออก ติดเขตตำบลโนนเมืองและตำบลโนนขมิ้น

ทิศตะวันตก ติดเขตตำบลด่านช้างและตำบลอุทัยสวรรค์

จำนวนหมู่บ้าน ทั้งหมด ๑๘ หมู่บ้าน อยู่ในเขตปกครองของเทศบาลตำบลฝั่งแดงทั้งหมด ได้แก่หมู่ที่ ๑ บ้านเอื้อง หมู่ที่ ๒ บ้านก่าน หมู่ที่ ๓ บ้านโนนตาล หมู่ที่ ๔ บ้านฝั่งแดง หมู่ที่ ๕ บ้านวังเซียม หมู่ที่ ๖ บ้านนาหนองทุ่ม หมู่ที่ ๗ บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ ๘ บ้านแสงดาว หมู่ที่ ๙ บ้านโนนสา หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนไร่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านฝั่งแดงน้อย หมู่ที่ ๑๒ บ้านซำเสี้ยว หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนงาม หมู่ที่ ๑๔ บ้านศรีวิไล หมู่ที่ ๑๕ บ้านแสงอรุณ หมู่ที่ ๑๖ บ้านสุขสำราญ หมู่ที่ ๑๗ บ้านสง่านาเพียง หมู่ที่ ๑๘

บ้านฝั่งแดงกลาง

ผลงานสำคัญดีเด่นด้านวัฒนธรรม ได้รับรางวัลจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ที่ส่งเสริมการดำเนินงานวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๕๔