เทศบาลตำบลกุดดินจี่

, 24 กุมภาพันธ์ 2555
เทศบาลตำบลกุดดินจี่สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของสังคมสภาพทั่วไปลักษณะที่ตั้งเทศบาลตำบลกุดดินจี่ ตั้งอยู่ในที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอนากลาง ประมาณ ๑๘ กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ประมาณ ๒๙ กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๕๖๔ กิโลเมตร เทศบาลตำบลกุดดินจี่มีพื้นที่ ๑๐.๐๐ ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตรอาณาเขตเทศบาลตำบลกุดดินจี่ มีพื้นที่ติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภูทิศใต้ มีพื้นที่ติดกับเขตเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม (พื้นที่บ้านโนนสว่าง) อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภูทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม (พื้นที่บ้านนาหนองทุ่ม)อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภูทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม (พื้นที่บ้านภูดินทอง)อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภูเขตการปกครองเทศบาลตำบลกุดดินจี่ มีพื้นที่ทั้งหมดตามพระราชกฤษฎีกา ๑๐.๐๐ ตารางกิโลเมตรประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน ๘ หมูบ้าน คือ บ้านกุดดินจี่เหนือ บ้านทุ่งโพธิ์ บ้านหม่านศรีทองฯ บ้านร่องน้ำใสเหนือ บ้านร่องน้ำใสใต้ บ้านทุ่งฝน และบ้านกุดดินจี่ใต้ จำนวนประชากร ๕,๘๐๑๖ คน ชาย ๒,๙๒๙ คน หญิง ๒,๙๓๒ คนโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม การจราจร๑. มีทางหลวงแผ่นดินผ่าน ๑ สาย คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ ๒. มีลำห้วยไหลผ่าเทศบาล ๑ สายคือ ลำห้วยบน ซึ่งเป็นลำห้วยที่ใช้แหล่งน้ำสำคัญในการทำการเกษตร ๓. การจัดการขนส่งมวลชน มีรถยนต์โดยสารผ่านเขตเทศบาล ๓ สายการประปา๑. จำนวนหลังคาเรือนที่มีน้ำประปาใช้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๔๘๔ หลังคาเรือน ๒. การประปาอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการหมู่บ้าน สามารถให้บริการได้เพียง ๒ หมู่บ้าน โดยเทศบาลตั้งงบประมาณอุดหนุนเพื่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในส่วนที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้ และดำเนินการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่โดยใช้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๓. น้ำประปาที่ผลิตได้ ๕๕๐ ลุกบาศ์กเมตรต่อวันและน้ำประปาที่ใช้เฉลี่ย ๓๐๐ ลูกบาศกเมตรต่อวัน ๔. แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา คือ น้ำบาดาลระบบไฟฟ้าจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้มีทั้งสิ้น ๑,๕๒๕ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่ทั้งหมด ไฟฟ้าสาธารณะจำนวน ๕๐ จุด ครอบคลุมถนน ๑๕ สาย/ซอย