เทศบาลตำบลกุดดินจี่

, 24 กุมภาพันธ์ 2555




เทศบาลตำบลกุดดินจี่



สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของสังคม



สภาพทั่วไป



ลักษณะที่ตั้ง



เทศบาลตำบลกุดดินจี่ ตั้งอยู่ในที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอนากลาง ประมาณ ๑๘ กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู ประมาณ ๒๙ กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๕๖๔ กิโลเมตร เทศบาลตำบลกุดดินจี่มีพื้นที่ ๑๐.๐๐ ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร



อาณาเขต



เทศบาลตำบลกุดดินจี่ มีพื้นที่ติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภูทิศใต้ มีพื้นที่ติดกับเขตเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม (พื้นที่บ้านโนนสว่าง) อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภูทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม (พื้นที่บ้านนาหนองทุ่ม)อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภูทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม (พื้นที่บ้านภูดินทอง)อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู



เขตการปกครอง



เทศบาลตำบลกุดดินจี่ มีพื้นที่ทั้งหมดตามพระราชกฤษฎีกา ๑๐.๐๐ ตารางกิโลเมตรประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน ๘ หมูบ้าน คือ บ้านกุดดินจี่เหนือ บ้านทุ่งโพธิ์ บ้านหม่านศรีทองฯ บ้านร่องน้ำใสเหนือ บ้านร่องน้ำใสใต้ บ้านทุ่งฝน และบ้านกุดดินจี่ใต้ จำนวนประชากร ๕,๘๐๑๖ คน ชาย ๒,๙๒๙ คน หญิง ๒,๙๓๒ คน



โครงสร้างพื้นฐาน



การคมนาคม การจราจร



๑. มีทางหลวงแผ่นดินผ่าน ๑ สาย คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๐ ๒. มีลำห้วยไหลผ่าเทศบาล ๑ สายคือ ลำห้วยบน ซึ่งเป็นลำห้วยที่ใช้แหล่งน้ำสำคัญในการทำการเกษตร ๓. การจัดการขนส่งมวลชน มีรถยนต์โดยสารผ่านเขตเทศบาล ๓ สาย



การประปา



๑. จำนวนหลังคาเรือนที่มีน้ำประปาใช้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ๔๘๔ หลังคาเรือน ๒. การประปาอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการหมู่บ้าน สามารถให้บริการได้เพียง ๒ หมู่บ้าน โดยเทศบาลตั้งงบประมาณอุดหนุนเพื่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในส่วนที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้ และดำเนินการก่อสร้างประปาขนาดใหญ่โดยใช้งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๓. น้ำประปาที่ผลิตได้ ๕๕๐ ลุกบาศ์กเมตรต่อวันและน้ำประปาที่ใช้เฉลี่ย ๓๐๐ ลูกบาศกเมตรต่อวัน ๔. แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปา คือ น้ำบาดาล



ระบบไฟฟ้า



จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้มีทั้งสิ้น ๑,๕๒๕ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่ทั้งหมด ไฟฟ้าสาธารณะจำนวน ๕๐ จุด ครอบคลุมถนน ๑๕ สาย/ซอย