บ้านหนองเจ็ดหน่วย

, 05 มีนาคม 2555
บ้านหนองเจ็ดหน่วย หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ประมาณ ปี 2478 โดยการเข้ามาบุกเบิกของศิยาภิบาลบ่อเหน่ ขันแก้ว และนายสุนะแฮ เริ่มต้นจาก2 ครอบครัว ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่นับถือศาสนาคริสตแห่งแรกของอำเภอแม่แจ่ม บ้านหนองเจ็ดหน่วยได้ชื่อมาจาก บริเวณหมู่บ้านมีหนองน้ำเรียงกันอยู่ 7 แห่ง จึงได้ตั้งชื่อตาม แหล่งน้ำธรรมชาตินั้นปัจจุบัน บ้านหนองเจ็ดหน่วยประกอบด้วย 2 หย่อมบ้านคือ บ้านหนอง กับบ้านห้วยบง ซึ่งประชาชน บ้านห้วยบง นับถือศาสนาพุทธ ปัจจุบันมีนายสิทธิชัย สันติชัยชาญเป็นผู้ใหญ่บ้านและได้รับการคัดเลือกให้เป็นกำนันของ ตำบลบ้านจันทร์ประชากรทั้งหมด 752 คน แยกเป็นชาย 375 คน หญิง 377 คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 233 คน ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา คริสต์ และมีบางส่วนนับถือศาสนาพุทธ