นางผมหอม สกุลไทย

, 11 มกราคม 2553


นางผมหอม สกุลไทย ชาวบ้านนาสะโน อำเภอดอนตาล ปัจจุบันอายุ ๕๔ ปี เป็นผู้มีความสามารถทางด้านศิลปะการแสดงหมอลำ โดยเฉพาะลำผญา ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดมุกดาหาร รับจัดการแสดงในงานทั่วไปเป็นศิลปินที่มีความสามารถและมีผลงานอันเป็นประจักษ์ต่อเนื่องมาโดยตลอด ในปี ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้คัดเลือกและยกย่องให้นางผมหอม สกุลไทย เป็นศิลปินมรดกอีสาน สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำผญาย่อย)

“ผญาย่อย”คืออะไร ผญาเป็นภาษาถิ่นอีสานและทางเหนือ ซึ่งบรรพบุรุษได้จารย์ไว้สอนลูกหลานในเรื่องต่างๆของวิถีชีวิตปกติของคนในแต่ละรุ่น รำผญาย่อย ก็เป็นการร่ายรำ ร้องคำโบราณที่สอนลูกสอนหลานในเรื่องวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต การปฏิบัติตนในสังคม เคารพนับถือผู้ใหญ่ ไม่ควรทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ ควรทำสิ่งนั้นสิ่งนี้