ที่ว่าการอำเภอสมเด็จ

, 12 มีนาคม 2555
ประวัติอำเภอสมเด็จอำเภอสมเด็จ พื้นที่เดิมตั้งอยู่กับตำบนหมูม่น อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อปีงบประมาณพ.ศ.๒๔๘๕ สมเด็จมหาวีระวงศ์ ( อ้วน ดิสโส ) เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสน์ จังหวัดพระนครประธาน สังฆมนตรีฝ่ายธรรมยุติได้จารึกมาตรวจเยี่ยมกิจการ คณะสงฆ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากอำเภอสหัสขันธ์ เพื่อไปอำเภอกุฉินารายณ์ ได้มาหยุดฉันภัตตราหารเพลที่บ้านหนองกุงได้พิจารณาเห็นภูมประเทศและ ทราบนโยบายของทางราชการว่าจะมีการตัดถนนจากจังหวัดกาฬสินธุ์ไปจังหวัดสกลนคร ซึ่งเส้นทางดังกล่าวจะมาตัดกันเป็นสี่แพร่งในเขตหมู่บ้านหนองกุงและ ได้ให้ความเห็นว่าพื้นที่บริเวณต่อไปนี้ จะเจริญรุ่งเรืองเป็นบ้านเมืองในอนาคต จึงได้ประทานนามบ้านหนองกุงเสียใหม่ว่าบ้านหนองกุงสมเด็ สมณศักดิ์ของท่าน ในปี พ.ศ.๒๔๙๐– ๒๔๙๒ ได้มีการสำรวจเส้นทางที่จะตัดถนนจากจังหวัดกาฬสินธุ์ไปจังหวัดสกลนคร และมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเส้นทางสายจากอำเภอสหัสขันธ์ ไปอำเภอกุฉินารายณ์เสียใหม่ในบางที่ยังคดเคี้ยวให้เหมาะสมและสะดวกยิ่งขึ้นจึงเกิดเป็นทางสี่แพร่ง ( สี่แยก )ขึ้น ต่อมาประขาชนอพยพมาจากแหล่งอื่น เข้าอาศัยทำมาหากินในพื้นที่แห่งนี้เป็นจำนวนมากจึงได้ขอตั้งเป็นสุขาบาล ในปี พ.ศ.๒๕๐๔ เรียกว่าสุขาภิบาลสี่แยก และเนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้มีความหนาแน่นขึ้นอย่างรวดเร็วทางราชการจึงได้เสนอข้อตั้งกิ่งอำเภอ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๐๗จนถึงปี พ.ศ ๒๕๑๒ ทางการพิจารณาเห็นว่ากิ่งอำเภอสมเด็จมีความเจริญและอพยพข้ามาอยู่อาศัยทำมาหากินเพิ่มขึ้นรวดเร็วสมควรยกฐานะเป็นอำเภอได้ จึงได้ยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๑๒ โดยมีสมเด็จพระมหาวีระวงศ์( พิมพ์ ธัมมธโร) เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ อำเภอบางเขน จังหวัดพระนคร ขณะนั้น ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดและเจิมป้ายอำเภอ