วัดไพรพัฒนา

, 14 มีนาคม 2555


วัดไพรพัฒนาเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 ประชาชนทั้งหมดได้อพยพถิ่นฐานมาจากอำเภอไพรบึงจึงได้ชื่อว่าไพรบึงน้อย สมัยก่อนมีคอมมิวนิสต์ จำนวนมาก มีการทำร้ายพวกชาวบ้านแตกแยกคนละทิศคนละทาง เมื่อหมู่บ้านนี้แตกแยกกันหมดคงเหลือแต่หมู่บ้านไพรพัฒนา ทางจังหวัดต้องการให้ประชาชนมาอยู่ เจ้าหน้าที่ทหารเลยเข้ามาจัดการที่ดินให้คนละ 20 ไร่ จึงได้แบ่งกัน พอหมู่บ้านเสร็จแล้ว คริสตจักรแห่งประเทศไทยเข้ามาสร้างบ้านให้ 100หลัง มีศาลาประชาคมหนึ่งหลัง มีบ้านพักครูมูลค่าล้านสี่แสนบาท ที่ได้สร้างไว้ มีผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้เข้ามามอบ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าให้นับถือศาสนาคริสต์เพราะเขามาสร้างหมู่บ้าน พอจะให้นับถือคริสต์ นายพิน บุญเยี่ยม ผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น รับปากทันที และได้ไปปรึกษาพระสงฆ์ จึงได้ตั้งสำนักสงฆ์ขึ้นประจำหมู่บ้าน มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่เรื่อยมา ปี ๒๕๒๖ ได้มีการจัดตั้งวัดแต่ไม่สามารถจัดตั้งได้ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องที่ดินเพราะเป็นที่ดินจัดสรรให้ประชาชนครอบครองเพื่อประกอบอาชีพในเขตชายแดน เมื่อหลวงพ่อพุฒได้มาจำพรรษาอยู่ที่นี่และได้ดำเนินการอยู่หลายปี โดยเริ่มจากสอบถามหน่วยงานแผนที่ทหาร กองกำลังสุรนารี ได้จัดสรรที่ดินให้แก่ประชาชนเบื้องต้นได้รู้ว่าทหารได้ใช้ที่ดินแห่งนี้จัดตั้งรักษาความมั่นคงได้จัดสรรให้ประชาชนเพื่อประโยชน์ แต่ปัจจุบันได้คืนพื้นที่ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลวงพ่อพุฒ จึงไปติดต่อสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (สปก.) ซึ่ง สปก.ได้อยู่ระหว่างการดำเนินการรังวัดที่ดินเพื่อประชาชน สามารถอนุมัติงบประมาณในการปลูกยางพารา ปี 2550 ได้มีการรังวัดที่ดินในส่วนของวัดไพรพัฒนา จึงได้ดำเนินการขอจัดตั้งวัดอีกครั้งและได้รับอนุญาตให้จัดตั้งวัดพร้อม แต่งตั้งหลวงพ่อพุฒเป็นเจ้าอาวาส ความจริงแล้วท่านได้บุกเบิกมาตั้งแต่ปี2530 เพียงแต่ไม่สามารถจัดตั้งวัดได้ แต่นี้ในปีเดียวกันนี้ หลวงพ่อพุฒได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ได้พัฒนาเรื่อยมา เช่น ศาลาการเปรียญซึ่งยังไม่สมบูรณ์แต่ก็ใช้ประโยชน์ได้ อุโบสถสร้างเสร็จไปตั้งแต่ปี 2535 แต่เมื่อไม่สามารถจัดตั้งเป็นวัดได้เพราะติดเรื่อง หลักฐานการครอบครองที่ดินไม่สามารถจัดตั้งอุโบสถได้ วัดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ต่อมาได้ทำศาลาที่พักใหม่ มีโรงอบสมุนไพรและที่นวดแผนไทย ส่วนเรือนรับรองใช้เวลา 1 ปี ในการก่อสร้าง ปัจจุบันวัดไพรพัฒนา ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษ มีพระครูโกศลลุสิกขกิจ(หรือ หลวงพ่อพุฒ วรยาโม) เป็นเจ้าอาวาสวัดและวัดไพรพัฒนายังเป็นสถานที่ตั้งสรีระสังขารของหลวงปู่สรวง ซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสและเป็นเกจิอาจารย์ที่เคารพนับถือ ของพุทธศาสนิกชนของชาวจังหวัดศรีสะเกษ และประชาชนทั่วทั้งประเทศได้มาเคารพสักการะกราบไหว้มีวัตถุมงคลหลวงปู่สรวงให้ผู้ที่มาสักการะได้เช่าบูชา และยังเป็นศูนย์รวมในการทำบุญของชาวตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์มีกิจกรรมดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำตลอดทั้งยังเป็นที่ตั้งโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน ตำบลไพรพัฒนา ซึ่งได้รับการประเมินในระดับ 3 และโครงการลานบุญลานปัญญา