เทศบาลตำบลท่าช้าง

, 21 มีนาคม 2555


เทศบาลตำบลท่าช้าง เดิมเป็นสุขาภิบาลท่าช้าง ซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา เล่มที่ ๑๐๘ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๓๔ ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงยกฐานะจากสุขาภิบาล เป็น เทศบาลตำบลท่าช้าง ตามพระราชบัญญัติ เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล เป็นเทศบาล พ.ศ.๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ เป็นต้นที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๑๔ บ้านตลาดท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ชุมชนเทศบาลท่าช้าง มี่ ๑๐ ชุมชน คือ ชุมชนบ้านขาม /ชุมชนบ้านหนองหอย / ชุมชนบ้านโนนสะเดา / ชุมชนบ้านช่องโค / ชุมชนบ้านมะดัน /ชุมชนหนองบัว /ชุมชนบ้านท่าช้าง /ชุมชนตลาดท่าช้าง /ชุมชนบ้านหนองเต็ง และชุมชนตำรวจ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลตำบลท่าช้าง ความสำคัญ เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงานวัฒนธรรม ของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ มาโดยตลอด เช่น ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ,งานวันเด็ก,งานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีเทิดทูนวีรสตรีท้าวสุรนารี (ย่าโม) ,งานสงกรานต์,งานสืบสารประเพณีกวนข้าวทิพย์/การตักบาตรเทโวฯ ฯลฯ โดยขณะนี้ มี นายวิมล คงเมือง ดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรี คนปัจจุบัน และยังดำรงตำแหน่ง ประธานสภาวัฒนธรรมตำบล ท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ดวงตราสัญญลักษณ์ ของเทศบาลตำบลท่าช้าง กำห นดเป็นรูป "ช้างสามเศียร" เพราะสืบเนื่องมาจากตามตำนานเล่าขาน ว่ามีช้างโขลงหนึ่งลงมากินน้ำที่ลำน้ำมูล บริเวณที่ตั้งของเทศบาล ทุุกวันนี้ จึงเรียกลำน้ำมูล ว่า "ท่าช้่าง" และเพื่อเป็นสิริมคลแก่เทศบาล จึงกำหนดรูปตราเป็น "ช้างสามเศียร"