วัดทุ่งบ่อแป้น

, 03 เมษายน 2555


วัดทุ่งบ่อแป้น ตั้งอยู่เลขที่ 104 บ้านทุ่งบ่อแป้น หมู่ที่ 2 ตำบลปงยางคก อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ 2 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ 154 เมตร จดลำเหมืองสาธารณะ ทิศใต้ประมาณ 182 เมตร จดลำเหมืองสาธารณะ ทิศตะวันออกประมาณ 55 เมตร จดบ้านของเอกชน ทิศตะวันตกประมาณ 6 เมตร จดลำเหมืองสาธารณะ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน 2 แปลง เนื้อที่ 3 ไร่ 3 งาน อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย ศาลาการเปรียญ กุฏิและวิหารวัดทุ่งบ่อแป้น สร้างเมื่อ พ.ศ. 2348 ชาวบ้านเรียกว่าวัดบ่อแป้น การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ พระมี พระปัญญา พระโสภา พระเรืองธรรมยา พระเสาร์ สุวรรณญาณะ พระตา ธรรมยา พระมูล ไชยรินคำ พระจอม จนปนโญ พระมหาจันทร์ อภิชโย และพระสุภาพ ปิยะธัมโม และ ปัจจุบัน คือ พระครูอาทรประชากิจ ฉายา ปโชโต เป็นเจ้าอาวาสปกครองสงฆ์