นายสละ นิรากรณ์

, 10 เมษายน 2555

นายสละ นิรากรณ์ เกิดวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๒ มีอายุ ๖๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๔ หมู่ ๘ ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เป้นบุคคลต้นแบบในการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้

๑.การทำการเกษตรใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ(พด.๒)ในระบบสปิงเกอร์และใช้สารป้องกันแมลงศัตรูพืชจากสมุนไพร

๒.การเผาถ่านใช้เองโดยใช้เตาเผาถ่านแบบถัง ๒๐๐ ลิตร และมีน้ำส้มควันไม้จากเตาถ่าน นำไปใช้เป็นสารไล่แมลงได้ต่อไป

๓.มีกิจกรรมการเลี้ยงผึ้งเพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่ครัวเรือน

๔.มีการนำหญ้าแฝกมาปลูกเพื่อป้องกันพังทลายของพื้นดินที่ลาดชันในพื้นที่ของตนเอง

ได้รับรางวัลเกษตรกรต้นแบบเมืองพระพุทธบาท และเป็นคนดีแทนคุณแผ่นดินภาคกลางและภาคตะวันออกจังหวัดสระบุรี ในโครงการแทนคุณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๓