วัดลาดชุมพล

, 01 มกราคม 2553

สร้างเมื่อง พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นสถานจัดกิจกรรมทางศาสนาของพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนานิกชนในหมู่บ้านและประชาชนทั่วไป เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ประเพณี วัฒนธรรม และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน