วัดเขาราษฎร์บำรุง

, 18 เมษายน 2555


วัดเขาราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑๒๙ หมู่ที่ ๑ ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ๗๗๑๗๐จุดเริ่มต้นของการตั้งวัด เนื่องมาจากประชาชนได้เดินไปทำบุญไกลบ้านต้องไปทำบุญที่วัดสาเก สมัยนั้นนายทรัพย์ ร่วมพุ่ม เป็นกำนันได้มองเห็นการไกลจึงชักชวนกันสร้างวัดในหมู่บ้าน จึงจับจองสถานที่ซึ่งตั้งวัดอยู่ปัจจุบันนี้เป็นที่ว่างเปล่าอยู่เป็นจำนวนมากต่อมาในภายหลังได้แบ่งให้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนเนื่องจากก่นหน้านี้ได้เดินทางไปเรียนที่วัดสาเกจึงแบ่งที่ทางทิศเหนือของวัดให้จำนวนหนึ่ง ต่อมานายทรัพย์ ร่วมพุ่ม จึงบริจาคที่ให้สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบันนี้ ทางทิศตะวันออกจดทางสาธารณะ ทางทิศใต้จดทางสาธารณะ ทางทิศตะวันตกจดที่ดินของนางสมผ่อง สวัสดี ตั้งอยู่บนเนื้อที่โฉดเลขที่ ๓๘๓๔ มีเนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๒๖ ตารางวาและอีกแปลงโฉนดเลขที่ ๓๘๑๕ มีเนื้อที ๑๔ ไร่ ๑ งาน ๖๙ ตารางวา ได้ตั้งวัดมาแล้วใกล้ร้อยปี สามารสืบถามได้จากคนโบราณว่ามีเจ้าอาวาสมาแล้วหลายรูปด้วยกัน คือพระครูเกษมธรรมานุยุต ( เขื่อม เขมโก แดงสกล ) ได้เข้ามารับตำแหน่งต่อจากพระค่อน ได้สร้างวัตถุถาวรประกอบไปด้วยศาลาการเปรียญ ๑ หลัง ยาว ๒๔ เมตรกว่าง ๑๔ เมตร ใช้เป็นสถานที่ประชุมชาวบ้านด้วยเพราะที่วัดเขาราษฎร์บำรุงนี้ได้ยกเป็นหน่วยอบรม อ ป ต. ประจำตำบลตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นกิ่งอำเภอ อุโบสถจำลองอีก ๑ หลัง ยาว ๑๔ เมตร กว่าง ๙ เมตร ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อปีพ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นอุโบสถที่สร้างด้วยไม้เป็นโครงหลังคาแล้วมุงด้วยกระเบื้องลอนคู่ก่ออิฐฉาบปูนยังใช้อยู่ทุกวันนี้วัดเจริญพอสมควร เพราะท่านเป็นพระที่มีความสามารถในเรื่องโหราศาสน์ และเป็นหมอต้มยารักษาโรคโดยทั่วไปจึงทำให้วัดเจริญรุ่งเรืองในยุคนั้น และปกครองวัดมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้มรณภาพด้วยโรคชราสิริอายุของท่านได้ ๗๖ ปี หลังจากท่านได้มรณภาพแล้ว ชาววัดเขาราษฎร์บำรุง ได้อาราธนา พระสมุห์อำนวย สิริทตฺโต ในขณะนั้นมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสต่อมาจนถึงปัจจุบัน เป็นเจ้าอาวาส ของวัดเขาราษฎร์บำรุงปัจจุบันเสนาสนะที่มีอยู่ภายในวัดมีศาลาการเปรียญ ๑ หลัง อุโบสถ ๑ หลังที่กล่าวมาแล้ว ศาลาฌาปณสถาน ๑ หลัง ยาว ๒๑ เมตร กว่าง ๑๓ เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กุฎีสงฆ์จำนวน ๒หลัง ยาว ๓๐ เมตร กว่าง ๗ เมตร ๑๐ ห้อง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อีก๒ หลัง ยาวหลังละ ๑๓ เมตร กว่าง ๘ เมตร เป็นศาลาทรงไทยทำด้วยไม้เนื้อแข็ง ศาลาหอฉันยาว ๓๒ เมตร กว่าง ๑๑ เมตร ๑ หลัง เป็นอาคารไม้ หอระฆัง ๑ หลัง ทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ศาลามณฑป ๑ หลัง ทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ซุ้มประตูทางเข้าวัด ๑ ซุ้ม ทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้องน้ำจำนวน ๒๐ ห้อง ทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ถังน้ำประปาภายในวัดสูง ๑๒ เมตร ทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กจุน้ำได้ ๑,๕๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถังโครงสำคัญของวัด คือ วัดเขาราษฎร์บำรุงจัดเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมสำหรับประชาชนโดยทั่วไป และเยาวชนนักเรียนเข้าค่ายปฎิบัติธรรมเป็นประจำตลอดทั้งปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ จัดบรรพชา อุปสมบทพระภิกษุสามเณรเฉลิมพระเกียรติปีละไม่ต่ำกว่า ๑๒๐ รูป ทุกปีถือว่าประสบความสำเร็จได้ระดับหนึ่งประชาชนพุทธศาสนิกชนในเขตบริการของวัดประกอบไปด้วย ประชาชนในหมู่ที่ ๑. ๕ ตำบลปากแพรก และประชาชนในหมู่ที่ ๑.๒. ๓. ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อยทำเนียบเจ้าอาวาสของวัดเขาราษฎร์บำรุงโดยที่ทราบมาพอสรุปได้ดังนี้ ๑. พระน้อย (ไม่ทราบฉายา ) ๒. พระวอน เม่นน้อย (ไม่ทราบฉายา) ๓.พระชม (ไม่ทราบฉายา ) ๔. พระค่อน จันทร์ทิมา ( ไม่ทราบฉายา ) ๕. พระครูเกษมธรรมานุยุต ( เขื่อม เขมโก ) ๖. พระครูประจักษ์สิริคุณ เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ปี ๒๕๓๔ ได้รับการแต่งตั้ง เป็นเจ้าอาวาสวัดเขาราษฎร์บำรุง ปี ๒๕๔๕ ได้รับการแต่ตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูประจักษ์สิริคุณ ปี ๒๕๕๒ ได้รับการแต่ตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลปากแพรก ปี ๒๕๕๔ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ จนถึงปัจจุบันนี้ ส่วนที่ดินของวัดจัดเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ ๑ จัดเป็นเขตพุทธาวาส ส่วนที่ ๒ จัดเป็นเขตสังฆาวาส ที่ดินของวัดมี่เอกสารสิทธิ์ตามรายละเอียดที่ข้างต้นนั้น ส่วนที่ว่างเปล่าได้ปลูกยางพาราไว้ในเขตเชิงเขามากพอสมควรโบราณสถาน ส่วนบนยอดเขาได้ประดิษฐานพระพุทธไสญาติ มีความยาว ๙ ศอกเศษ มีอายุเก่าแก่มาก ศาลามณฑป ๑ หลัง ซึ่งประดิฐถานพระเกจิอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของประชาชนชาวพุทธทั้งหลาย มีรูปเหมือนหลวงปู่เปียก ปทุโม หลวงปู่ชม หลวงปู่ค่อน หลวงปู่ทวดวาจาสิทธิ์ สมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสี หลวงพ่อท่านพระครูเกษมธรรมานุยุต อดีตเจ้าอาวาสเป็นต้น และยังมีตำรายาโปราณที่เป็นสมุดข่อยอายุหลายร้อยปีเก็บรักษาไว้อย่างดี