คีตะมวยไทย

, 30 เมษายน 2555


ความเป็นมาของการแสดงคีตะมวยไทย

นายวิสุทธิ์ พิมพ์มาศ ขณะที่ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายกีฬามวยของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน ได้ประสานงานกับนายสันติภาพ อินทรพัฒน์ สมาชิกสภาจังหวัดน่าน นายกสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย นำเอาวิทยากร จาก ลานครูเสือ พลเอกพิจิตร กุลวานิชย์องค์มนตรี มาทำการฝึกอบรมให้กับคณะครู อาจารย์โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคารและได้นำไปแสดงใน พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค ๕ ที่จังหวัดน่านเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ นายวิสุทธิ์ พิมพ์มาศ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งช้าง ได้ประสานงานกับ นายบุญร่วม สินสกุลวิวัฒน์ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลและ ได้นำเอาคีตะมวยไทย มาอบรมให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลและ คือ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งช้าง โรงเรียนชุมชนบ้านเฟือยลุง โรงเรียนบ้านเพาะกลาง และโรงเรียนบ้านเวียงสอง โดยเทศบาลตำบลและ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการอบรม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมีนักเรียน คณะครู อาจารย์เข้ารับการอบรมฯ ทั้งหมด ๘๖๗ คน และจะนำเอาคีตะมวยไทยมาเผยแพร่ให้กับโรงเรียนทุกโรงในอำเภอทุ่งช้างความหมายของการแสดง

เป็นการแสดงใช้ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่ใช้อวัยวะต่างๆของร่างกาย มาแสดงเป็นการออกกำลังกาย หรือใช้อาวุธทั้ง ๙ ได้แก่ ศีรษะ มือ (หมัด) เท้า เข่า ศอก เป็นอาวุธในการต่อสู้ นอกจากนี้ยังเป็นศิลปะที่แสดงออกถึงกลยุทธ์ ที่สามารถใช้อวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายเคลื่อนไหวอย่างคล่องแคล่วว่องไวในการต่อสู้และการป้องกันตัว รวมทั้งมีดนตรีประกอบในขณะการแข่งขัน เป็นกีฬาที่เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของระบบต่างๆของร่างกายพัฒนาทางด้านจิตใจ ความสุขุมรอบคอบ ความอ่อนน้อมถ่อมตน มีความเชื่อมั่นในตนเองสูง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะในการตัดสินใจนั้น จะต้องเด็ดขาด รวดเร็วในชั่วพริบตาเดียว ซึ่งหากได้ฝึกหัดมวยไทยอยู่เสมอจะเป็นการฝึกให้ผู้นั้น เป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพ มีไหวพริบในการแก้ปัญหาในสังคมได้ดีตามแนวทางมวยไทย คีตมวยไทย เป็นกิจกรรมประเภทบุคคลที่ต่อสู้ด้วยมือเปล่า การเล่นและฝึกจะต้องสร้างสมรรถภาพของร่างกายให้มีความแข็งแรงอดทนและจิตใจต้องเข้มแข็ง จะต้องฝึกอย่างสม่ำเสมอ คีตะมวยไทยเป็นท่ารำเพื่อการออกกำลังกายแก่ผู้รำ ทำให้ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง จะมีท่ารำ การอบอุ่นร่างกาย (Wrom Up) และมีท่ารำคีตะมวยไทย