หมวกกะปิเยาะ

, 30 เมษายน 2555


หมวกกะปิเยาะ เป็นหมวกที่เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของชาวไทยมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลาม เป็นหมวกที่ผู้ชายมุสลิมจะใช้สวมใสในการประกอบศาสนากิจ ตลอดจนสวมในชีวิตประจำวัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน และหมวกกะปิเยาะเกิดจากการนำผ้าหลายๆชนิดมาตัดเย็บซ้อนกัน ๓ ชิ้น บนหมวกกะปิเยาะห์มีลวดหลายมีเส้นและฉลุตามแต่ผู้ประดิษฐ์งานฝีมือจะคิดทำรูปทรงของหมวกกะปิเยาะห์มีด้วยกันหลากหลาย อาทิ ทรงจาบา ทรงเมกกะ ทรงสูง ทรงมัสยิด ฯลฯ เ มื่อกะปิเยาะห์เป็นวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของชาวมุสลิม การเสาะหาความเป็นมาและการแพร่หลายของกะปิเยาะจึงเท่ากับการตามรอยการเผยแพร่ของศาสนาอิสลามไปโดยปริยาย ศาสนาอิสลามมีกำเนิดบนคาบสมุทรอาระเบีย เมื่อ ค.ศ. ๖๒๒ (พ.ศ.๑๑๖๕) ที่เมืองมักก๊ะ สมัยที่พระศาสดาท่านนบีมูฮัมหมัด (ศอ็ลฯยังมพระชนชีพอยู่ ) มีศูนย์กลางอยู่ ณ. นครมาดีนะฮ์ต้นคริสศตวรรษที่๘ ได้แพร่เข้าสู่ประเทศอินเดีย โดยการนำของ มูฮัมหมัด อินน์ อัลการิม แม่ทัพของกษัตริอับดุลมาลิกราชวงค์อุมัยยะฮ์แห่งนครมัสคัสทำให้เกิดรัฐอิสลามแห่งแรก ขึ้นในบริเวณแม่น้ำสินฯ กะปิเยาะห์เป็นวัฒนธรรมของคนอาหรับมาตั้งแต่เดิมส่วนในแถบมลายู ซึ่งรวมถึงจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาสมีชาวมุสลิมประกอบอยู่ด้วยจึงได้รับความนิยมใช้หมวกกะปิเยาะในการประกอบศาสนากิจในแต่ละวัน และได้รับการยกย่องในกลุ่มอุตสาหกรรมราดที่ ๑๑ รางวัลotopระดับ ๔ ดาวและรางวัลอันดับสองของ ๓ จังหวัดภาคใต้