พระราชธรรมโกศล

, 03 พฤษภาคม 2555


ประวัติ เดิมชื่อ สวัสดิ์ นามสกุล ตามสีวัน เกิดวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๔๘๕ ที่บ้านท่าบ้งมั่ง ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นบุตรของ นายมี ตามสีวัน และ นางชู ตามสีวัน การอุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๐๗ ณ พัทธสีมา วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มีพระราชธรรมสุธี (เสนโก นัดทับทอง) เจ้าอาวาสวัด เป็นพระอุปัชฌาย์

ผลงาน งานด้านสงเคราะห์

– ก่อตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอนุบาลชุมชนโรงเรียนเทศบาลบูรพา เพื่อการสงเคราะห์ดูแลลูกหลานชาวชุมชนที่อาศัยอยู่รอบวัด ให้ได้รับการดูแลและให้ความรู้ เป็นการเตรียมพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา โดยเด็กที่พ่อแม่นำมาเข้าเรียนกับทางศูนย์พัฒนาเด็กที่ท่านตั้งขึ้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

– ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตามที่โรงเรียนแต่ละแห่งเสนอมา

– เป็นประธานจัดตั้งห้องสมุดโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรมทุกแห่งในจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมรับเป็นประธานดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาล โรงเรียน ศาลาพักร้อนให้กับชุมชนต่างๆ

งานด้านการพัฒนา

– พ.ศ.2544 ได้รับรางวัล อุทยานการศึกษาในวัด

– พ.ศ.2546 ได้รับรางวัล วัดพัฒนาตัวอย่าง

– พ.ศ.2548 ได้รับรางวัล วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ฝ่ายธรรมยุต และเป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ พระราชธรรมโกศล