ไม้กวาดดอกแขม

, 03 พฤษภาคม 2555
ไม้กวาดดอกแขมเป็นของใช้สำหรับทำความสะอาดที่ทำจากดอกหญ้า ชาวอีสานเรียกดอกหญ้าว่า “ดอกแขม” แต่ที่นำมาทำเป็นไม้กวาดคือ ดอกแขมแบบอ่อน ต้นแขมเป็นพืชล้มลุก ชอบอากาศเย็น ดินทรายปนดินกรวดบริเวณเชิงเขาประเภท : ของใช้ประวัติความเป็นมาบ้านห้วยเหว่อ หมู่ที่ 10 ตำบลคำเขื่อนแก้ว ได้เริ่มทำอาชีพไม้กวาดตั้งแต่ปีพ.ศ. 2536 เนื่องจากพื้นที่หมู่บ้านไม่เหมาะในการเกษตร ส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างต่อมามีชาวบ้านได้รับการถ่ายทอดการทำไม้กวาดดอกแขม จากคนที่มาจากจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งมีอาชีพขายแขมและทำไม้กวาด ซึ่งได้มาอาศัยอยู่ที่บ้านห้วยเหว่อและได้นำแขมมาสอนให้ชาวบ้านทำไม้กวาด โดยจ่ายค่าจ้างให้ต่อด้าม จากนั้นได้นำแขมมาจำหน่ายให้ชาวบ้านทำและรับซื้อเรื่อยมาแต่ขณะนั้นมีชาวบ้านทำยังไม่มากเท่าไหร่เนื่องจากได้ราคาถูกจึงนิยมไปทำงานรับจ้างที่อื่นในปีพ.ศ. 2539 สันนิบาตรสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการฝึกอบรมสตรีในสหกรณ์การเกษตรหลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรี ในอำเภอสิรินธร ดังนั้นสหกรณ์อำเภอสิรินธรจึงได้คัดเลือกสตรีสหกรณ์บ้านห้วยเหว่อเข้าอบรมตามโครงการฯในระหว่างวันที่ 24-27เมษายน 2539 ณ โรงเรียนบ้านตัวอย่าง หมู่ที่ 2 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอสิรินธรโดยฝึกอบรมการทำไม้กวาดให้สตรี ซึ่งมีวิทยากรท้องถิ่นคือ นายหนูดำ คำคงซึ่งเป็นชาวบ้านห้วยเหว่อเป็นผู้ฝึกสอนให้กลุ่มสตรีจำนวน 40 คน และได้ระดมเงินหุ้นฝากเงินในนามกลุ่มคนละ20 บาท รวมเป็นเงิน 8,000 บาท และเมื่อจบหลักสูตรการฝึกอบรม กลุ่มสตรีได้ยึดอาชีพการทำไม้กวาดเป็นอาชีพหลักจนถึงปัจจุบันต่อมา ปี พ.ศ.2546 กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านห้วยเหว่อ ได้รับเงินยืมจากสหกรณ์อำเภอสิรินธร จำนวนเงินยืม80,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ย ซึ่งกลุ่มได้ยืมมาบริหารให้สมาชิกกลุ่มได้กู้ยืมประกอบอาชีพโดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 บาท ต่อปี ปัจจุบันกลุ่มมีกำไรสะสม 10,000 บาท รวมกับเงินหุ้นที่มีอยู่8,000 บาท รวมเป็นเงิน 18,000 บาท ซึ่งยังไม่ได้มีการปันผลกำไรคืนให้สมาชิกแต่สมาชิกสามารถกู้ยืมเงินกลุ่มได้หากมีความต้องการ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการกลุ่มเป็นผู้พิจารณาโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้1. นางทองบาง เผื่อแผ่ ประธาน2. นางจำปี ผาสิน รองประธาน3. นางจำปี ส่งเสริม เลขานุการ4. นางเสวย กันยุดม เหรัญญิก5. นางสาวทองใส ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์6. นางสาวสุภาพร แก่นทน ปฏิคม7. นางมน พงษ์งาม กรรมการ8. นางสาวนัณฐา พงษ์งาม กรรมการ9. นางบุญหลาย วงษ์นามเถาว์ กรรมการปัจจุบันบ้านห้วยเหว่อหมู่ที่ 10 ตำบลคำเขื่อนแก้ว มีกลุ่มอาชีพไม้กวาด 2 กลุ่มคือกลุ่มอาชีพไม้กวาดห้วยเหว่อ ซึ่งมีนายสำเริง สิงห์คำเป็นประธานกลุ่ม และกลุ่มอาชีพสตรีสหกรณ์บ้านห้วยเหว่อซึ่งมีนางทองบาง เผื่อแผ่เป็นประธานกลุ่ม จนถึงปัจจุบันวัสดุที่ใช้1. วัตถุดิบประกอบด้วย1. แขม2. ไม้ไผ่3. เชือก2. อุปกรณ์ ประกอบด้วย1. มีดบังตอ, มีดปลายแหลม2. เขียง3. ฟลินท์โค้ท หรือชัน4. ตะปูเข็ม5. เข็มเย็บกระสอบ6. ถุงมือวิธีทำ1. นำแขมตากแดดเพื่อตีดอกแขมออกให้หมด2. นำแขมที่ตากแดดแล้วมาปลิดออกจากลำต้น3. นำดอกแขมที่ปลิดแล้วมาคัดแยกส่วนออกโดยแบ่งเป็นดอกสั้นปานกลางและดอกยาว เพื่อนำไปทำไม้กวาดแต่ละขนาด เช่นดอกแขมขนาดสั้นจะนำไปทำไม้กวาดปิกนิกไม้กวาดด้ามไม้ไผ่จะใช้ดอกขนาดปานกลาง และไม้กวาดด้ามสี จะใช้ดอกยาว4.นำดอกแขมที่แบ่งขนาดแล้วมามัดจุกเป็นลูกเล็กๆและนำมาประกอบเข้ากับด้ามไม้กวาดซึ่งเรียกว่าการเข้าลูก โดยใช้เชือกถักเป็นลวดลายเพื่อให้เกิดความคงทน5. ทาฟลินท์โคท์หรือชัน ตรงที่ถักลายไม้กวาด เพื่อให้เกิดความเหนียว ไม่หลุดง่าย6. นำมาผึ่งแดดอีกครั้งและจำหน่ายได้เลยประโยชน์ของภูมิปัญญาไม้กวาดบ้านห้วยเหว่อเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศซึ่งถือเป็นอาชีพหลักของชาวบ้านห้วยเหว่อที่จะสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจนถึงลูกหลานตลอดไป