นายณรงค์ สมบัติรักษ์

, 06 พฤษภาคม 2555


ประวัติส่วนตัว นายณรงค์ สมบัติรักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2482 อายุ 73 ปีอยู่บ้านเลขที่ 138/15 หมู่ที่ 8 ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพฯปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญ และประกอบอาชีพรับสั่งทำ-จำหน่าย บ้านทรงไทยจำลองโทรศัพท์ 08-7400-5345ความสำคัญ เป็นบุคคลภูมิปัญญาด้านศิลปะ หัตถกรรมและสิ่งทอ ประเภทเครื่องไม้ความเชี่ยวชาญ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการประดิษฐ์บ้านทรงไทยจำลองหิ้งพระ,ศาลเจ้าที่,ศาลตายาย เป็นผู้ที่มีใจรักและชอบศิลปะของเรือนไทยเป็นพิเศษ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เรียนหนังสือระดับอุดมศึกษานั้น ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะของศาสนสถาน ได้แก่โบสถ์,ศาลา,เรือนไทย,หน้าบัน,กระจัง คันทวย เป็นต้น จึงทำให้เกิดแรงบันดาลใจคิดประดิษฐ์บ้านทรงไทยจำลองขึ้นมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาประมาณ 8 ปีมาแล้วผลงานเด่น บ้านทรงไทยจำลอง ขนาดต่างๆ นี้ เป็นภูมิปัญญาที่เกิดจากความรู้และความสามารถที่สร้างสรรผลงานออกมาจนขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า OTOP ระดับ 3 ดาว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดย…วัฒนธรรมอำเภอพระนครศรีอยุธยาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา