วัดสารภาณนิมิต

, 07 พฤษภาคม 2555


วัดสารภาณนิมิต ตั้งอยู่ที่ ม.3 บ้านน้อยหนองเค็ม ตำบลในเมือง เมือง นครพนม 48000 เป็นวัดธรรมยุตนิกาย ภายในบริเวณวัดมีโบสถ์เก่าที่งดงามมาก สร้างเมื่อพ.ศ.2510 มีประติมากรรมฝาผนังแกะสลักไม้ระบายสี เล่าเรื่องราวทางพุทธศาสนา ที่ประตูด้านหน้าและด้านหลัง ความสำคัญ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของชาวบ้านและชุมชน เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนางานบุญและประเพณีต่างๆ ของชุมชน มีพระราชสารโกศล (สุวัฒน์ ญาณวโล) เจ้าคณะจังหวัดสายธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดสารภาณนิมิต เป็นผู้ดแลรักษา