นายสุพจน์ โคมณี

, 10 พฤษภาคม 2555


ปราชญ์ชาวบ้านนายสุพจน์ โคมณี เกิดวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๐๙บ้านเลขที่ ๓๓หมู่ที่๕ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ การศึกษา จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดดงขุย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตรกรรมและการทำมาหากิน ผู้ได้รับขนานนามว่าเป็น“ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๕๒”ประกอบอาชีพการเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน ความสำเร็จแบบพอเพียงเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรประวัติชีวิตและผลงาน๑. ๒๕๔๒ ได้รับรางวัล ครอบครัวดีเด่น ของอำเภอชุมแสง๒. ๒๕๔๕ ได้รับรางวัล คนดีเมืองสี่แคว สาขาอาชีพและการงาน๓. เป็นประธานกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองกระเจา อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์๔. เป็นวิทยากรบรรยายในการประกอบอาชีพทางการเกษตรทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน โดยการจัดแปลงสาธิตและไร่นาสวนผสม ทฤษฎีใหม่ โดยสถาบันทางการศึกษาหลายแห่ง ได้นำนักเรียนนักศึกษาดูงาน อาทิ วิทยาลัยเกษตรกรรมนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์๕. ๒๕๔๕ จัดนิทรรศการแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ บริเวณหน้าสนามที่ว่าการอำเภอชุมแสงให้อำเภอชุมแสงในวันอนุรักษ์มรดกไทย๖. ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาเกษตรกรรม จ.นครสวรรค์ ประจำปี ๒๕๔๘๗. เป็นประธานเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านจังหวัดนครสวรรค์๘. ปี ๒๕๕๐ เป็นผู้นำการดำรงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นระดับจังหวัดและผู้นำชุมชนจังหวัดนครสวรรค์