พระมณฑป และรอยพระพุทธบาท

, 11 พฤษภาคม 2555


พระมณฑป สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๒๔ เป็นทรงจตุรมุขก่ออิฐมีความกว้างและยาวเท่ากันทุกด้าน คือ ๑๑.๕๐ เมตร มีกำแพงล้อมรอบพร้อมซุ้มประตูทั้ง ๔ มุข เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธบาทจำลอง ๒ รอย คือรอยพระพุทธบาทปูนหล่อหนักประมาณ ๙๐๐ กิโล และอีรอยเป็นเหล็กหล่อ หนักประมาณ ๓๐๐ กิโล เป็นที่เคารพเลื่อมใสของประชาชน มาสักการะเป็นประจำ มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นรูปจำลองรอยพระพุทธบาทของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สร้างโดยตระกูล สุคันธนาค