นางมัสก๊ะ อาแว

, 11 พฤษภาคม 2555
นางมัสก๊ะ อาแว อายุ ๔๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๘๑/๑ ม.๑๒ ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ ๙๖๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๘๖-๒๘๙๑๐๓๕ เป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านช่างฝีมือพื้นบ้าน (การปักจักรดอกไม้ลายดอกบนผ้าละหมาด) ได้รับการถ่ายทอดและฝึกฝนวิชาการการปักดอกไม้ลายดอกมาจากมารดา เมื่ออายุได้ ๒๕ ปี มีประสบการณ์และชำนาญในการปักดอกไม้ลายดอกบนผ้าละหมาด มากกว่า ๒๐ ปี ปัจจุบันได้ดำเนินการถ่ายทอดภูมิปัญญาการปักดอกไม้ลายดอกให้กับกลุ่มสตรีที่สนใจจำนวน ๒๐ คน และปักดอกไม้ลายดอกเป็นประจำ ณ บ้านเลขที่ ๘๑/๑ ม.๑๒ ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส