องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

, 21 พฤษภาคม 2555


องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ตั้งขึ้นเมื่อ

ปี 2540 เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน พัฒนางานด้านการศึกษา อยู่ห่างจากตัวจังหวัดลพบุรี ประมาณ 93 กิโลเมตร และ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอโคกเจริญ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 8 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 75.3 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 48,543 ไร่ ประกอบด้วยหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ 1 บ้านห้วยสารามหมู่ที่ 2 บ้านหนองปากช่องหมู่ที่ 3 บ้านวังทองหมู่ที่ 4 บ้านคุ้งตะแบกหมู่ที่ 5 บ้านคลองบงหมู่ที่ 6 บ้านพุกะชัดหมู่ที่ 7 บ้านหนองเป็ดหมู่ที่ 8 บ้านพุแว้หมู่ที่ 9 บ้านหนองร่าเริงผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง1. นางวัชรี ศรีแสงไทยสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

2. นายยม เรือนอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

3. นางมลธิชา นุชจุ้ย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

4. นายเฉลิม สีสมุทร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองเป็นหน่วยงานเครือข่ายทางวัฒนธรรม ที่มีบทบาทหน้าที่ สนับสนุนงานด้านวัฒนธรรม ข้อ 5 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และข้อ 8 คือ บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น และผู้นำองค์กร ยังมีนโยบายการพัฒนา คือ ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และ ส่งเสริมการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยควบคู่กับระบบความรู้คู่คุณธรรม