สะตวง (กระทง)

, 24 พฤษภาคม 2555


สะตวง หรือกระทง ตามความเชื่อของคนล้านนา เมื่อประสบกับเคราะห์กรรมหรือเจ็บไข้ได้ป่วย ก็จะมีการส่งเคราะห์ส่งนาม เพื่อให้หายจากเคระห์กรรมหรืออุปสรรคต่าง ๆโดยใช้สะตวงเป้นสื่อ จากคำบอกเล่าของผู้รู้ คือ นายบุญ นันตาหนู บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ว่า สะตวง ทำมาจากกาบของต้นกล้วย โดยผ่าเป็นชิกความกว้างประมาณ 3-5 นี้ว แล้วนำมาดัดให้เป็นรูปสะตวงลักษณะสี่เหลียมพื้นผ้า ขนาด 4 ห้อง 6 ห้อง หรือ 9 ห้อง ตามความเหมาะสม เครื่องพลีกรรมสังเวยที่ใส่ในสะตวงจะประกอบไปด้วย แกงส้มแกงหวาน (ใช้ผักพื้นบ้านในการปรุง) ขนมข้าวต้ม ผลไม้ตามฤดูกาล และมีการปั้นรูปวัว ควาย ช้าง ม้า คน ใสไปด้วย และมีตุงสีดำ สีแดง สีขาว สีเหลือปักไว้ทั่ง 4 ด้านพร้อมดอกไม้ธูปเทียน โดยมีพ่อหนาน (อาจารย์) เป็นผู้ประกอบพิธี เสร็จพิธีแล้วจะนำสะตวงไปไว้นอกบ้านทั้งสี่ทิศ