วัดพุทธนิมิตร

, 11 มิถุนายน 2555


วัดพุทธนิมิตรเดิมตั้งอยู่บนดอยทิศตะวันตก เดิมชื่อว่าวัดพระบาทห้วยอี่ลิง ได้ย้ายลงมาตั้งอยู่ที่ปัจจุบัน หมู่ที่ ๖ บ้่านแท่นดอกไม้ ตำบลาบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๐ โดยท่านพระครูอินทญาณรังษี(อินตา) เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก และได้เปลี่ยนชื่อเป็น วัดพุทธนิมิตร เพราะได้สร้างพระประธานองค์ใหญ่ประดิษฐานไว้ในวิหาร ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๑๓ ท่านพระครูอินทญาณรัดษี(อินตา)ได้มรณภาพไป พระครูอินทญาณรังษี(มา) ได้เป็นเจ้าอาวาสและปัจจุบัน พระครูอินทญาณรังษี(มา) ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะอำเภอจอมทอง เจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิตรพระบาทห้วยอี่ลิง บ้านแท่นดอกไม้ ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ พระพุทธบาทองค์นี้เป็นพระพุทธบาทเบื้องขวาขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งเสด็จโปรดสัตว์พบโดยครูบาเจ้าศรีวิชัย(นักบุญแห่งล้านนา) เมื่อ พ.ศ.๒๓๗๐ ได้ทำการสร้างศาลา และเพิงครอบพระบาทไว้ ต่อมาศรัทธาชาวบ้านและชาวเขาช่วยกันหาก้อนหินจากภูเขาเพื่อสร้างกำแพงหินทำด้วยเมือ เพื่อสร้างเขตอภัยทาน ร่วมจัดสร้างวิหารเพื่อครอบพระบาทดังกล่าว เมื่อ พศ.๒๔๖๕ และเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๐ สร้างพญานาคหน้าวัดพระบาท ซึ่งมีเพียงเศียรพญานาคเท่านั้น ผ่านมาหลายปี ศาลาและวิหารได้ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ปัจจุบัน พระครูอินทญาณรังษี(มา) เจ้าคณะอำเภอจอมทอง เจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิตร และชาวบ้านได้ช่วยกันบูรณะปฏิสังขร