วัดกลางอุดมเวทย์

, 12 มิถุนายน 2555

วัดกลางอุดมเวทย์ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๕ เดิมชื่อวัดโพธิ์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ บ้านคุ้มไผ่ ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๙ ไร่ ๗๑ ตารางวา ปูชนียวัตถุมีสถูป จำนวน ๕ องค์ คือ องค์ที่ ๑ เป็นสถูปขนาดใหญ่ ชาวบ้านเรียกชื่อว่า “พระธาตุ” ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้าง ต่อมาพระครูประโชติธรรมานุยุตได้ปฏิสังขรณ์ขึ้น โดยสร้างพระองค์ใหญ่คร่อมสถูปไว้สูงประมาณ ๓๐ เมตร องค์ที่ ๒ และองค์ที่ ๓ เป็นสถูปโบราณเช่นเดียวกับสถูปองค์แรก สูงประมาณ ๑๐ เมตร ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้าง องค์ที่ ๔ เป็นสถูปของพระครู ประโชติธรรมานุยุต (เจ้าอาวาสรูปที่ ๔) ซึ่งศิษยานุศิษย์สร้างขึ้นบรรจุอัฐิของพระครูประโชติธรรมานุยุต องค์ที่ ๕ สถูปบรรจุอัฐิของหลวงพ่อพระครูกิตติมศักดิ์ (เจ้าอาวาสรูปที่ ๑) สร้าง พ.ศ. ๒๕๒๑ พระพุทธรูปมีพระเจ้าใหญ่ เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ ปัจจุบันมีพระครูอดุลจันทคุณ เป็นเจ้าอาวาส และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลพนมไพร เขต ๑

วัดกลางอุดมเวทย์ เป็นวัดเก่าแก่มีองค์พระมหาธาตุศักดิ์สิทธิ์ องค์พระมหาธาตุ(องค์เดิม) มีอายุราว ๑,๕๐๐ ปี เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพนมไพร และเป็นที่รู้จักดีในท้องถิ่นใกล้เคียงที่คนทั่วไปได้รู้จักให้ความเคารพนับถือ มากราบไหว้เพื่อขอให้ประสพความสำเร็จในสิ่งที่ตนปรารถนา มีงานนมัสการองค์พระมหาธาตุระหว่างวันขึ้น ๑๒ ค่ำ ถึง ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ของทุกปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางมานมัสการเป็นจำนวนมาก