โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล

, 14 มิถุนายน 2555


โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ตั้งอยู่เลขที่ 150/3 ถนนพลรัตน์ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ 043 – 414037 E-mail: mahataiphol@hotmail.comประวัติความเป็นมา เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2508 บริหารงานโดยคณะสงฆ์สังฆมณฑลอุดรธานี เปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษา มีนักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 407 คน ระดับประถมศึกษา จำนวน 1,211 คน ห้องเรียน 41 ห้อง ครูผู้สอน จำนวน 74 คน ปัจจุบันมี บาทหลวงไมเคิล ประสิทธิ์ ไกรโหล เป็นผู้รับใบอนุญาต นางปภาพรรษ เตชะตานนท์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนความสำคัญ

ได้รับรางวัล

1. สถานศึกษาดีเด่นรางวัลพระราชทาน 3 สมัย (พ.ศ. 2539, พ.ศ. 2545, พ.ศ. 2549)

2. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร พ.ศ. 2554

3. ชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงชาติระดับประเทศ พ.ศ. 2554

4. ชนะเลิศการประกวดสุดยอดส้วมแห่งปีระดับเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2554

5. ชนะเลิศเหรียญทองมารยาทดีเด่น ช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2 งานศิลป

หัตถกรรมวิชาการ ณ จังหวัดนครราชสีมา

6. ชนะเลิศการแสดงละครธรรมะ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 งานศิลปหัตถกรรม

วิชาการ ครั้งที่ 60 ณ จังหวัดอุดรธานี

7. ชนะเลิศเหรียญทองการประกวดละครคุณธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ณ

จังหวัดมหาสารคาม

8. ชนะเลิศการตอบปัญหางาน "พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของ

พระพุทธเจ้า" ณ หอประชุมอำเภอพล

9. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 14 คน สอบสาระคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการสอบ o-net ปีการศึกษา 2554

และเป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรมของสำนักงานวัฒนธรรมอำเภอพล ให้ความสำคัญเกี่ยวกับงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น โดยการนำนักเรียนเข้าร่วมประเพณีสำคัญทางศาสนา เช่น งานสงกรานต์ งานลอยกระทง งานวัีนวิสาขบูชา งานแห่เทียนเข้าพรรษา อย่างต่อเนื่อง