พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทยพวน

, 20 มิถุนายน 2555


พิพิธภัณฑ์ไทยพวน และชิมอาหารพื้นบ้าน พิพิธภัณฑ์ที่เก็บสิ่งของที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมาย ส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ของคนรุ่นทวด รุ่นปู่ รุ่นย่า ที่หาชมได้ยาก