ม.ล.พันธ์สวัสดิ์ ศุขสวัสดิ

, 22 มิถุนายน 2555


ประวัติส่วนตัว หม่อมหลวงพันธ์สวัสดิ์ ศุขสวัสดิเกิดเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2498ปัจจุบันอายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ 1 ถนนอู่ทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 08-9233-0019ความสำคัญ เป็นบุคคลภูมิปัญญาด้านศิลปะชั้นสูง การประดิษฐ์หัวโขนความเชี่ยวชาญ เป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในงานช่างศิลปะชั้นสูงหลายสาขาได้แก่ช่างหุ่น ช่างปั้น ช่างแกะสลัก ช่างกลึง ช่างรักและช่างเขียน ซึ่งได้รับการถ่ายทอดมาจากบิดา คือหม่อมราชวงศ์จรูญสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ ดังนั้นจุดเริ่มต้นของการทำหัวโขนจึงเริ่มจากความสนใจในงานศิลปะและวิชาช่างในปี พ.ศ.2513 หม่อมหลวงพันธ์สวัสดิ์ ศุขสวัสดิ ได้ช่วยงานเป็นลูกมือของบิดาตามแต่ท่านจะใช้ โดยเฉพาะการตีลายกระจังซึ่งทำจากรัก และการเคี่ยวรัก การทำหัวโขนที่นี่จึงเป็นอุตสาหกรรมในเครัวเรือน จนมาถึงปี พ.ศ.2536 หม่อมราชวงศ์จรูญสวัสดิ์ ศุขสวัสดิได้ล้มป่วยลง ดังนั้นหม่อมหลวงพันธ์สวัสดิ์ ศุขสวัสดิ จึงรับหน้าที่การทำหัวโขนแทนบิดาและเมื่อบิดาถึงแก่กรรมในปีพ.ศ.2538 หม่อมหลวงพันธ์สวัสดิ์ จึงรับช่วงการทำหัวโขนต่อจากบิดาต่อมาปีพ.ศ.2543 หม่อมหลวงพันธ์สวัสดิ์ ยังได้ถ่ายทอดความรู้ในการทำหัวโขนแบบดั้งเดิมให้แก่คนรุ่นใหม่ โดยเป็นอาจารย์พิเศษสอนงานช่างหุ่นหัวโขนให้แก่นักเรียนจำนวน10 คน จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) ซึ่งย้านมาเรียนถึงที่บ้านเป็นระยะเวลาถึง 8 เดือน และเมื่อนักเรียนเหล่านี้สำเร็จการศึกษา หม่อมหลวงพันธ์สวัสดิ์ได้รับนักเรียนบางส่วนเข้าทำงานด้วย จนในปี พ.ศ.2546 หัวโขนของหม่อมหลวงพันธ์สวัสดิ์ได้รับเลือกให้เป็นของที่ระลึกสำหรับผู้นำในการประชุมเอเปก ซีอีโอ 2003 และได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.221/2547) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผลงานเด่น เนื่องจากการทำหัวโขนตามกรรมวิธีแบบโบราณด้วยวัสดุที่ดี และมีความสวยงาม เช่น กระดาษสา ยางรัก ทองคำเปลว และเปลือกหอยมุก เป็นต้น ทำให้หัวโขนที่ผลิตขึ้นมีความประณีต สวยงามและยังคงคุณค่าเอาไว้ได้ถูกต้องตามแบบแผนดั้งเดิม ดังนั้นหัวโขนที่ผลิตขึ้นจึงได้รับรางวัลและโล่เกียรติคุณต่างๆ มากมาย ตลอดจนได้รับเป็นของที่ระลึกระดับประเทศพ.ศ.2555 ได้รับรางวัล “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” สาขาศิลปกรรม (การช่างฝีมือ) จากสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาพ.ศ.2553 ได้รับคัดสรรเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ระดับ 5 ดาวพ.ศ.2553 ได้รับการคัดเลือกจากกรมศิลปากรให้เข้าร่วมจัดแสดงและสาธิตงานช่างพื้นบ้าน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานครพ.ศ.2552 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงพาณิชย์ให้เป็นสินค้า OTOP Selectพ.ศ.2546 ได้รับเลือกเป็นของที่ระลึกสำหรับผู้นำในการประชุมเอเปก ซีอีโอ 2003พ.ศ. 2542 ได้รับโล่เกียรติคุณ “ที่สุด…ในสยาม” ในงานที่สุด…ในสยาม จากบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัดโดย…วัฒนธรรมอำเภอพระนครศรีอยุธยาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา