วัดแจ้ง

, 27 มิถุนายน 2555


วัดแจ้งวัดแจ้ง ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๔ ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีพื้นที่ตั้งวัด ๑๙ ไร่ ๒ งาน ๗๐ ตารางวา ที่ธรณีสงฆ์ ๒ ไร่ ๑ งาน ๔๐ ตารางวา จำนวน ๒ แปลง ตั้งอยู่ห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาฝุ่งตะวันตกของอำเภอสามโคก ประมาณ ๑ กิโลเมตรเศษ มีคลองจากแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านถึงวัด เรียกว่า "คลองวัดแจ้ง"วัดแจ้งสร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. ๑๓๑๕ ในสมัยกรุงธนบุรี พระเจ้าตากสินมหาราช ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๓๑๗ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๑๔ เมตร ยาว ๒๖ เมตรความสำคัญของวัด มีหอไตรกลางน้ำ ศาลาการเปรียญไม้มีภาพวาดโดยรอบคอสอง ธรรมมาสน์ บุษบก กุฎิเรือนไทย********************