วัดดงครั่งใหญ่

, 29 มิถุนายน 2555

วัดดงครั่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านดงครั่งใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๒ งาน น.ส. ๓ ก เลขที่ ๘๗๗ อาณาเขต ทิศเหนือจดถนนสาธารณะ ทิศใต้จดที่ดินของราษฎรและถนนสาธารณะ ทิศตะวันออกจดถนนสาธารณะ อาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๗ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ ศาลาการเปรียญ กว้าง ๑๕.๕๐ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕

วัดดงครั่งใหญ่ ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔ ชาวบ้านเรียกว่า วัดบ้านดงครั่งใหญ่ ได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๖ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๗ เมตร การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐