อุทยานการศึกษา

, 29 มิถุนายน 2555

อุทยานการศึกษาตั้งอยู่ที่ วัดท่าเมรุ ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา จัดตั้งมาจากแรงบันดาลใจของพระครูสุวัฒน์เขตตาภรณ์เจ้าอาวาสวัดท่าเมรุ โดยที่มีการศึกษาข้อมูลมาจากวัดต่างๆ ที่ได้ไปศึกษาดูงานมา อุทยานการศึกษา ประกอบด้วยภาพปูนปั้นต่างๆ เช่น การปั้นเกี่ยวกับการละเล่นในสมัยก่อน การร้องเพลงกล่อมเด็ก การทำนาโดยใช้ควายไถ่นา การใช้ชีวิตต่างๆในยุคสมัยอดีตและปัจจุบัน เป็นต้นแล้วยังยุคสมัยเกี่ยวเวลาที่มนุษย์ตายไปแล้วจะไปตกนรก หรือ สวรรค์ การปั้นนี้ปั้นโดย พระมหานิพล ยะสินฺธโร เป็นผู้ปั้นรูปต่างภายในอุทยานการเรียนรู้โดยที่ท่านมีความสามารถในการปั้น การวาดภาพ โดยเริ่มสนใจในงานปั้น งานวาดภาพนี้ในปี พ.ศ.2533โดยอุทยานการเรียนรู้แห่งนี้ยังไม่ปิดเพราะยังไม่เสร็จสมบรูณ์ในการสร้าง แต่ก็มีการรีบเร่งในการสร้างเพื่อจะเปิดให้เป็นการศึกษาแก่ผู้สนใจในเรื่องนี้ และยังเปิดให้นักเรียน นักศึกษา เข้ามาศึกษาค้นคว้าในเรื่องราวต่างๆ ในอุทยานการศึกษาแห่งนี้ด้วย