ประวัติบ้านดู่ใหญ่

, 02 กรกฎาคม 2555

บ้านดู่ใหญ่หมู่ที่ 4 และ บ้านดู่โพธิ์ตาก หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ ห่างจากอำเภอบ้านไผ่ ประมาณ 8 กิโลเมตร ไปตามถนนแจ้งสนิท บ้านไผ่ – ชนบท ถึงบ้านโนนข่า แล้วเลี้ยวซ้าย ไปตามเส้นทางสาย รพช. สายโนนข่า – ขามเรียน บ้านดู่ใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3.2 ตารางกิโลเมตร

ประวัติหมู่บ้านจากคำบอกเล่าของ นายพรมมา ประวันนา, นายบุญจันทร์ สิมหลวง เล่าว่า ในปี พ.ศ.2405 กลุ่มคณะบุคลที่มาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่บ้านดู่ใหญ่นี้มาจากจังหวัดอุบลราชธานี ไม่มีชื่อปรากฏว่ามีใครบ้าง และการอพยพมาก็ไม่ทราบว่ามาตามเส้นทางใด เมื่อมาเห็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งน้ำ มีป่าไม้ที่เต็มไปด้วยต้นประดู่ใหญ่ ร่มรื่นดี จึงได้พากันตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณนี้ และเมื่อตั้งบ้านขึ้นแล้ว ก็ได้ตั้งชื่อบ้านว่า “บ้านดู่ใหญ่” ตามลักษณะของป่าที่มีต้นประดู่ใหญ่ ตั้งบ้านขึ้นใหม่ยังต้องอยู่ในการปกครองของบ้านขามเรียนอยู่

พ.ศ.2453 บ้านดู่ใหญ่ ได้แยกการปกครองออกจากบ้านขามเรียน เป็นอิสระ มีนายขุนศรี ธรรมศรี เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ต่อมา ก็มีความก้าวหน้า มีความเจริญขึ้นเรื่อยๆ การบริหารงานก็ยาก จึงได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านในปี พ.ศ.2540 เรียกว่า “บ้านดู่โพธิ์ตาก” หมู่ที่ 11 จะสังเกตเห็นว่ามีคำว่า “ดู่” นำหน้าเพราะแยกออกมาจากบ้านดู่ใหญ่ และมีคำว่า “โพธิ์ตาก” ต่อท้าย เพราะภายในวัดประจำหมู่บ้านมีต้นโพธิ์ต้นใหญ่มาก แผ่กิ่งก้านสาขาร่มรื่น ชาวบ้านจึงเอามาเป็นชื่อต่อท้ายคำว่า “ดู่” เป็น “ดู่โพธิ์ตาก” ตั้งแต่นั้นมา โดยมี นายอารี ศรีนา เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก

ด้านศาสนามีวัดในชุมชน 2 แห่งคือ วัดโพธิ์ตาก สังกัด คณะสงฆ์มหานิกา ย และ วัดดู่ใหญ่วนาราม สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต

ด้านการศึกษามีโรงเรียนในชุมชน 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันหมู่ที่ 4 คือ นายคำปาง เบ้าสองศรี หมู่ที่ 11 คือ นายบุญจันทร์ สิมหลวง