ประเพณีปีใหม่ชาวเขาเผ่าม้ง

, 04 กรกฎาคม 2555


ชาวเขาเผ่าม้ง เป็นชนเผ่าชาวเขาอาศัยอยู่บนพื้นที่สูง ในอำเภอแม่แตงมีเผ่าม้งอาศัยกระจายตามตำบลต่างๆ ได้แก่ ตำบลเมืองก๋าย ตำบลสบเปิง ตำบลบ้านช้าง ตำบลกื้ดช้าง และตำบลขี้เหล็ก ซึ่งชนเผ่าม้งยังคงรักษาชาติพันธุ์ของตัวเอง ได้แก่ วีถีชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ การแต่งกาย ตลอดจนวัฒนธรรมประเพณี ที่สำคัญของทุกปีก็คือ ประเพณีปีใหม่ม้ง ที่จะมีงานเชื่อมสัมพันธ์ทั้งในเครือญาติและเผ่าม้งที่อยู่ต่างอำเภอ/ต่างจังหวัด มารวมตัวกันร่วมกันจัดงาน ทั้งการแข่งขันโยนสะบ้า โยนลูกข่าง การแสดงประกอบเพลงชาวเขา การยิงหน้าไม้ (เครื่องมือล่าสัตว์)เป็นต้น