ไม้ถัก

, 05 กรกฎาคม 2555

ประวัติความเป็นมา(เช่น ประวัติ,ความหมาย,คำจำกัดความ,หลักแหล่งดั้งเดิม,ขนบธรรมเนียมประเพณี,การประกอบอาชีพ) นางจุฑามาศ ชมภู เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๗ อายุ ๔๘ ปี จบการศึกษาชั้นม.๖ อาชีพทำการเกษตร “ไม้ถัก”เริ่มเรียนรู้การทำไม้ถักเมื่ออายุ ๓๓ ปี โดยนำวิธีจักสานมาประยุกต์ใช้กับการถักต้นไม้ เช่นต้นหลิว,ต้นไทร ซึ่งได้ลองผิดลองถูกเรียนรู้ด้วยตนเองจนเกิดความชำนาญนำมาจำหน่ายให้ลูกค้า ซึ่งต้องพัฒนางานอยู่เสมอเนื่องจากมีผู้ทำไม้ถักขายหลายราย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสร้างจุดเด่น จุดขาย ที่ดึงดูดใจลูกค้าสามารถจำหน่ายในตลาดได้ โดยราคาจำหน่ายขึ้นอยู่กับขนาดของต้นไม้

ความสำคัญ (ที่มีต่อการพัฒนาการทางวัฒนธรรม) ใช้ภูมิปัญญางานจักสานมาประยุกต์กับการทำงานการเกษตรไม้ถักจากต้นหลิว,ต้นไทร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับไม้ประดับ

รูปแบบผลิตภัณฑ์ มีหลากหลายมีการถักต้นไม้ โดยเฉพาะต้นหลิว มีความคงทนอยู่ได้นาน ออกดอกตลอดทั้งปี มีขนาดเล็ก นำไปจัดสวน หรือประดับตามสถานที่ต่างๆ เป็นของฝากที่มีคุณค่า ปัจจุบันการทำไม้ถักสร้างรายได้เป็นอย่างดี และยังได้ส่งออกไปยังต่างประเทศด้วย