นางสาวพร้อมภัณฑ์ อินทมงคลสุข

, 10 กรกฎาคม 2555

รองประธานมูลนิธิพงไล้จับอิกเชี่ยวเกาะ

ผลงาน

- กรรมการกาชาดจังหวัดระนอง 10 ปี

- กรรมการสโมสรไลอ้อนจังหวัดระนอง

- ปี 2544 ได้รับโปรดเกล้าพระราชทานให้เป็นผู้นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์ ณ วัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

- บริจาคทำถนนขึ้นไปสู่อุโบสถวัดตโปทาราม

- เป็นประธานกรรมการและกรรมการ ร่วมกับองค์กรการกุศลอื่นๆ

- ปี 2548 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์

- ปี 2545ได้รับรางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร