อำเภอห้วยราช

, 11 กรกฎาคม 2555

อำเภอห้วยราชตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดบุรีรัมย์ มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครอง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสตึก

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอกระสัง

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอกระสังและอำเภอเมืองบุรีรัมย์

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเมืองบุรีรัมย์ และอำเภอบ้านด่าน

อำเภอห้วยราช เดิมเรียกว่า "บ้านห้วยขาด" ตรงกับภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาเขมรว่า"โอลกระม๊อด" โอล แปลว่า ห้วย กระม๊อด แปลว่า ขาด ถึงฤดูฝนมีนำหลากเป็นเหตุให้ทำนบหรือฝายพังเสียหาย ชาวบ้านจึงเรียกว่า "บ้านห้วยขาด" ต่อมาได้ออกเสียงจาก"ห้วยขาด" เป็น ห้วยราช ปัจจุบันอำเภอห้วยราชแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 ตำบล 85 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลห้วยราช ตำบลห้วยราชา ตำบลสนวน ตำบลบ้านตะโก ตำบลสามแวง ตำบลโคกเหล็ก ตำบลเมืองโพธิ์ และตำบลตาเสา เป็นเทศบาลจำนวน 2 แห่ง คือ เทศบาลตำบลห้วยราช เทศบาลตำบลโคกเหล็ก อำเภอห้วยราชมีเนื้อที่ประมาณ 182.12 ตร.กม. มีฤดู 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูฝน ฤดูร้อน ฤดูหนาว อาชีพหลักของประชากร คือ ทำนา ทำสวน เลี้ยงสัตว อาชีพเสริม คือ ทอผ้า จักรสาน ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว มีโรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ ที่ตำบลตาเสา

งานประเพณีทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ได้แก่ งานประเพณีว่าวอีสาน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

มหาวิทยาลัยที่สำคัญ ได้แก่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติสาขาบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ที่อำเภอห้วยราช