วัดร้องหลอด

, 12 กรกฎาคม 2555

วัดร้องหลอด เป็นวัดหนึ่งในตำบลเมืองพานที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยวัดร้องหลอดนอกจากเป็นวัดที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแล้วยังเป็นวัดที่ส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน และเด็กได้รับการฝึกอบรมในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยแท้ เห็นได้จากวัดร้องหลอด มีกลุ่มยุวพุทธที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น ในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยสายใยตำบลเมืองพาน ซึ่งร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานในการดูแล มีการสอนให้ความรู้ในเรื่องการฟ้อนรำฉบับล้านนาแท้ การประดิษฐ์จากงานดอกไม้ใบตอง กระดาษ ไม้ และรวมทั้งฝึกสอนดนตรีล้านนา ทั้งระนาด กลองต่างๆ เป็นต้น